Setmanagement BV

Locatie Productie voor Film & Fotografie 

Bezoekadres: 
De Oude Werf 34
1851 PW Heiloo 

Postadres: 
Kennemerstraatweg 180
1815LE Alkmaar

[email protected] 
+31 (0) 20 21 489 43

Kvk:     83132538
Btw:    NL862742754B01
Bank:  NL08 RABO 0345 7422 49


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:
1.1 Onder ‘Setmanagement’ wordt verstaan: Setmanagement BV Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: iedere persoon, rechtspersoon of vennootschap die Setmanagement een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2 Onder opdrachtnemer: de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot advisering over, en/of organisatie van, en/ of uitvoering van een opdracht, dan wel die zich -in het offertestadium- bereid is zich daartoe te verbinden.
1.3 Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: iedere persoon, rechtspersoon of vennootschap die Setmanagement een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
1.4 Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen Setmangement.nl en opdrachtgever.


Artikel 2 – Toepasselijkheid van voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes van en overeenkomsten met opdrachtnemer waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Setmanagement uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
2.4 Indien Setmangement deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de opdrachtgever ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Setmangement hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.


Artikel 3 – Offertes
3.1 Offertes c.q offertes van opdrachtnemer gelden als een uitnodiging aan een potentiële opdrachtgever
tot het doen van een onherroepelijk aanbod om een overeenkomst te sluiten als in de
offerte beschreven.
3.2 Alle aanbiedingen c.q. offertes van Setmanagement zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft Setmangement.nl het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen
3.3 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen. Deze dient door de opdrachtgever voor akkoord getekend en geretourneerd te worden.
3.4 Alle prijzen die vermeld worden zijn in euros tenzij anders vermeld.
3.5 Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe c.q.vervolgopdrachten.
3.6 Indien het voorstel in de offerte is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Setmangement.nl gerechtigd de in het voorstel vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen. 

Artikel 4 – Tarieven
4.1 Setmanagement factureert aan opdrachtgever het overeengekomen aantal gewerkte uren, inclusief reistijd, volgens het overeengekomen uurtarief. Uurtarief is exclusief BTW en toeslagen. Over alle voorgeschoten en door Setmanagement voorgefinancierde bedragen vanaf €100,- betaald de opdrachtgever een handelingsfee van 15% over het bruto voorgeschoten en of voorgefinancierde totaalbedrag, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
4.2 Indien werkzaamheden worden verricht door Setmanagement die het overeengekomen aantal uren in de opdrachtbevestiging overschrijdt, dan worden deze uren conform het overeengekomen tarief in rekening gebracht bij opdrachtgever.
4.3 De tarieven voor de door Setmangement.nl geleverde specialisten, zoals deze door Setmangement.nl bij aanvang van de opdracht zijn vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet met de uitgevoerde werkzaamheden overeenstemmen dan zal Setmanagement het tarief aanpassen naar het bijbehorende tarief.
4.4 Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende uurtarief ongewijzigd blijven. Setmanagement moet met de wijziging van functie hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan Setmangement.nl voorleggen alvorens daaraan uitvoering te geven.
4.5 Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een door Setmanagement ingeschakelde persoon ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten plaatsvindt voor Setmanagement indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, staat het Setmangement.nl vrij het tarief aan opdrachtgever met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.


Artikel 5. – Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 Opties hebben, tenzij anders overeengekomen, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van herbevestiging door Setmanagement.
5.2 De definitieve overeenkomst komt tot stand op het moment van de telefonische / persoonlijke toezegging door de opdrachtgever. Vanaf dat moment is de reservering definitief en bindend. Aanvullend dient de overeenkomst per omgaande getekend geretourneerd te worden. Tevens komt een overeenkomst of opdracht tot stand op het moment dat de werkzaamheden in de niet ondertekende opdrachtbevestiging zonder protest van de opdrachtgever door Setmangement.nl worden uitgevoerd.
5.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door Setmanagement.
5.4 Indien de opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Setmanagement een opdracht verstrekt, is Setmanagement eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
5.5 Mondelinge afspraken, aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Setmanagement eerst nadat deze schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.
5.6 Als na totstandkoming van de overeenkomst mocht blijken dat de persoon die in dienst van de opdrachtgever deze overeenkomst aanging achteraf hier niet toe bevoegd was, blijft de aansprakelijkheid die hieruit volgt bij de werkgever rusten en de overeenkomst blijft zodoende in stand.


Artikel 6 – Uitvoering van een overeenkomst
6.1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
6.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, is de opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen/ aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist.
Voor zover deze wijzigingen/ aanpassingen meerwerk tengevolge hebben, zal dit geschieden voor rekening van de opdrachtgever en zal dit meerwerk aan deze afzonderlijk worden gefactureerd.
6.3 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf kalenderdagen nadat de uitvoering is voltooid, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook. 6.4 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame. 6.5 Inschakeling derden; Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Setmanagement het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Setmangement.nl.

 
Artikel 7 – Verplichtingen van de opdrachtgever 

7.1. Tenzij het regelen van vergunningen en/ of ontheffingen door Setmanagement uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. In andere gevallen zal opdrachtnemer zich inspannen om hierbij behulpzaam te zijn en fungeert desgewenst als contactpersoon bij de betrokken overheidsinstanties. Het ontbreken van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen kan voor opdrachtgever geen reden zijn (betalings) verplichtingen jegens opdrachtnemer niet na te komen. Opdrachtgever is verplicht alle wetten, verordeningen,

voorschriften, etc. die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van
het project vaststellen dan wel van toepassing verklaren, stipt na te leven, dit geldt eveneens voor wet- en regelgeving welke niet specifiek in het onderhavige artikel is omschreven. Eventuele boetes of dwangsommen van de overheid, ongeacht aan wie deze zijn geadresseerd, als gevolg van handelen in strijd met het voorgaande of als gevolg van het handelen in strijd met een andere verplichting van opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. Het ontbreken van vergunningen of ontheffingen of het niet voldoen aan het bestemmingsplan valt niet aan te merken als een gebrek. 7.2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de daarbij gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen.
7.3 Eventuele door de opdrachtgever aan Setmanagement verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
7.4 Opdrachtgever draagt de zorg voor dat de opdrachtnemer op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de plaats waar de materialen en/of de hulpmiddelen geleverd dienen te worden c.q. de werkzaamheden dienen te worden verricht.
7.5 De door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Setmanagement hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.6 De plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht in zodanige staat is dat Setmangement.nl ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten.
7.7 Setmangement.nl tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en/of hulpmiddelen.
7.8 Electriciteits-, gas-, water-, licht- en rioleringsvoorzieningen dienen door de opdrachtgever zelf te worden verzorgd indien deze niet specifiek van tevoren zijn opgenomen in het voorstel.
7.9 Setmanagement op de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
7.10 Setmanagement gedurende het project vrije toegang heeft tot die locaties waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.
7.11 Op de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht de door Setmangement.nl en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden.
7.12 Zijn medewerkers van opdrachtgever gehouden de door Setmanagement ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst gegeven instructies, adviezen, aanwijzingen e.d. tijdig en juist opvolgen.
7.13 De aan hem door Setmanagement ter beschikking gestelde materialen en/of hulpmiddelen tijdig, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en beschadigingen aan Setmangement.nl worden geretourneerd dan wel aan Setmanagement ter beschikking worden gesteld.
7.14 De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en/ of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart Setmanagement voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden.

7.15 Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Setmangement.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien

zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7.16 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en Setmanagement nalaat van de opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Setmangement.nl om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
7.17 Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat een ieder (niet zijnde opdrachtnemer) die in opdracht van de opdrachtgever werkzaam zijn voor, tijdens en na het project, als werkgever in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet handelt, de voorschriften als omschreven in voornoemde wet en de daarop gebaseerde besluiten in acht neemt.


Artikel 8 – Opschorting / annulering
8.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten zal (kunnen) voldoen.
8.2 Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Men kan pas spreken van annulering, wanneer deze getekend is door opdrachtgever en in bezit is van de opdrachtnemer.

Artikel 9 – Facturen en betaling
9.1 Setmanagement is bevoegd aan het begin van de termijn, waarover moet worden betaald, haar factuur bij de cliënt in te dienen. In dat geval is de cliënt verplicht tot betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de cliënt zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30 dagen na factuurdatum. De cliënt wordt dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten verschuldigd, welke steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.
9.2 De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met Setmangement.nl overeengekomen prijs.
9.3 Vertragingen bij een uitvoering van een overeenkomst, veroorzaakt door te late betaling van de opdrachtgever, zijn altijd voor risico van de opdrachtgever.
9.4 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
9.5 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom.
9.6 Indien de kostprijs van opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen
van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt
de op de factuurdatum van opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
9.7 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een kostendekkende additionele rente aan opdrachtnemer verschuldigd. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.
9.8 Uitsluitend betalingen aan Setmanagement zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Setmanagement tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan een door Setmanagement ingeschakelde persoon en/of organisatie en of het verstrekken van voorschotten aan deze zijn niet toegestaan en kunnen geen grond opleveren voor verrekening met Setmanagement.
9.9 Indien het betalingsgedrag of de financiële positie van de opdrachtgever naar de mening van Setmangement.nl daartoe aanleiding geeft, is Setmanagement gerechtigd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en zijn alle vorderingen die Setmangement.nl uit welke hoofde

dan ook heeft op de opdrachtgever, direct opeisbaar. Setmanagement kan ten alle tijde van opdrachtgever zekerheid verlangen op de wijze zoals Setmanagement die voorstaat ter zake de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever.
9.10 Indien daartoe naar het uitsluitend oordeel van Setmanagement aanleiding voor is, is Setmanagement gerechtigd vooraf van opdrachtgever voldoende zekerheid te verlangen ter nakoming van diens betalingsverplichting. De mate of wijze van zekerheid is uitsluitend ter bepaling van Setmanagement en opdrachtgever is gehouden de verlangde zekerheid op eerste verzoek aan Setmanagement te verstrekken.


Artikel 10 – Tekortkomingen opdrachtgever
10.1 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit een overeenkomst, verbeurt hij wegens de daardoor ontstane vertraging aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete gelijk aan twee maal de prijs voor de uitvoering van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om in plaats daarvan volledige schadevergoeding te verlangen.
10.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door opdrachtnemer van opdrachtgever te vorderen bedrag.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Buiten de expliciet overeengekomen garanties aanvaardt Setmanagement geen enkele aansprakelijkheid.
11.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks
voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en alleen
indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Iedere aansprakelijkheid van Setmanagement  voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, schade veroorzaakt door het niet-leidinggevende personeel van Setmanagement, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
11.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer uitdrukkelijk voor schade aanspraken van derden.
11.4 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen acht kalenderdagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van opdrachtnemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval
door verloop van 12 maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
11.5 De opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
11.6 Indien Setmangement.nl in het lid 1 van dit artikel genoemde geval aansprakelijk is voor door de opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Setmangement.nl te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Setmangement.nl niet uitkeert of de schade niet onder een door Setmangement.nl gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Setmangement.nl beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
11.7 Indien Setmanagement haar werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden, is Setmangement.nl slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. diensten. Stelt de opdrachtgever materialen en/of hulpmiddelen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Setmangement.nl beschikbaar, dan is Setmanagement in geen geval aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de materialen en/of hulpmiddelen zelf.


Artikel 12 - Garanties
12.1 Setmanagement zal er voor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden c.q. leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden c.q. leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk
tussen partijen werd overeengekomen.
12.2 De door Setmanagement in te zetten personen voldoen aan de (wettelijke) regels die gelden voor het uitvoeren van het project.
12.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, rust op Setmangement.nl een inspanningsverplichting. Setmanagement kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Setmanagement is uitsluitend mogelijk aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de opdracht.
12.4 Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en/of hulpmiddelen baseert Setmanagement zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze
materialen en/of hulpmiddelen verstrekt over de eigenschappen. Indien voor de geleverde materialen
en/of hulpmiddelen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie
op gelijke wijze tussen partijen gelden. Setmanagement zal de wederpartij hierover informeren. 12.5 Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Setmangement.nl kosteloos zorg dragen voor het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden c.q. diensten of voor vervanging van de ingezette personen dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden c.q. Leveringen. Een en ander ter keuze van Setmanagement. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.


Artikel 13 – Overmacht
13.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortschietende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.2 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden.
13.3 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst.
13.4 Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.
13.5 Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door opdrachtnemer gepresteerde.

Artikel 14 – Faillissement en surseance van betaling
Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin een van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt. Wanneer een van beide situaties zich bij de cliënt dreigt voor te doen, is Setmanagement bevoegd zijn prestaties op te schorten.
15 – Intellectuele eigendomsrechten
15.1 Setmanagement is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Setmangement.nl in het kader van de overeenkomst geleverde bescheiden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
15.2 De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Setmangement.nl voorbehouden.

15.3 De opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan Setmanagement te verstrekken of verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die Setmanagement door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Setmangement.nl voor aanspraken van deze derden.


Artikel 16 – Overname personeel
16.1 Het is opdrachtgever, dan wel een aan haar gelieerde onderneming, niet toegestaan om tijdens de opdracht en tot twee jaar daarna met een bij hem tewerkgestelde persoon in dienst van Setmangement.nl, direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan of anderszins te werk te stellen.
Evenmin is het opdrachtgever toegestaan na afwijzing van de voorgestelde persoon en/of organisatie van Setmanagement door aan opdrachtgever, met de afgewezen persoon of organisatie direct of indirect een arbeidsverhouding aan te gaan of anderszins te werk te stellen;
16.2 Indien opdrachtgever in strijd handelt met artikel 16.1 is opdrachtgever aan Setmangement.nl, zonder nadere ingebrekestelling, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 15000,-- vermeerderd met een bedrag van € 1.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Setmanagement om volledige schadevergoeding te vorderen, indien deze hoger is dan voormelde boete.
16.3 Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in deze algemene voorwaarden, dat een opdracht voortduurt, zolang zij deze niet schriftelijk en aangetekend per brief met Setmangement.nl heeft beëindigd, met inachtneming van hetgeen hieromtrent in deze algemene voorwaarden is bepaald.


Artikel 17 – Geheimhouding
Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 18 – Conversie
Indien een artikel of een gedeelte van een artikel van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig blijkt te zijn blijven de algemene voorwaarden voor het overige in stand.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en forumkeuze
19.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2 Tenzij dwingend rechtelijk een ander rechter bevoegd is, is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting
bevoegd over geschillen tussen partijen te oordelen. Opdrachtgever heeft altijd het recht opdrachtnemer
te dagvaarden voor de rechter die zonder voormelde forumkeuze (mede) bevoegd is.


Artikel 20 – Vertalingen
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.


Setmanagement BV 2024 ©